wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 Ana Sayfa / Etkinlikler / Portfolyolar / G�steri G�nleri / Sergiler / Foto�raf Yaz�lar� / Linkler / İleti�im / English

...............................................................................................................................................
Kapsaml� �al��malar� ve ba�ar�lar� ile tan�nan ki�ilerce 1985 y�l�nda kurulan derne�imiz, foto�raf sanat�n�n b�t�n y�nleriyle payla��lmas�,    yayg�nla�mas� y�n�nde �aba g�stermektedir. Bienal, sergi, g�steri, yar��ma, seminer, sanatsal de�i�im programlar� ve di�er etkinliklerle,  evrensel dil olan fotoğraf yoluyla bireyler ve toplumlar arasında sanat ve k�lt�r değerlerinin payla��m� ama�lanmaktad�r.FOTOGEN, �yeleri arasında dayanı�ma, i�birliği ve ortak �alı�maya değer vererek faaliyetlerini s�rd�rmektedir.
.......................................................................................................................
T�rk fotoğrafının �nc�lerinden �inasi Barut�u (1906-1985), ya�amı boyunca eğitmen, fotoğraf�ı, sanat�ı olarak b�y�k hizmetler vermi�; T�rkiye'de ilk fotoğraf dergisi, ilk fotoğraf kul�b�, ilk renkli fotoğraf sergisi onun tarafından ger�ekle�tirilmi�tir.

 Devamı>>

�inasi BARUT�U Kupası

..........................................................................................................................................................................................................
�1985-2016 FOTOGEN - Fotoğraf Sanatı Derneği

1985 - 2016

  FOTOGEN 30. YILINDA

...........................................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................................................
1991'de kaybettiğimiz �nl� fotoğraf�ımızı anmak ve fotoğraf d�nyamıza yeni bir heyecan kazandırmak i�in FOTOGEN (Fotoğraf Sanatı Derneği) tarafından d�zenlenmektedir. ESFIAP unvanl� sanat�� FOTOGEN (Foto�raf Sanat� Derne�i) ilk ba�kan� idi.

 Devamı>>

Sami G�NER Kupası