wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 

Ayhan EROLG�L

1947 y�l�nda �stanbul'da do�du. ��renim y�llar�ndan sonra 1970-1992 aras�nda bir ila� firmas�nda y�netici ve mali i�ler sorumlusu olarak �al��t�. Evli ve bir �ocuk babas�d�r.

Foto�raf merak� 1960'l� y�llarda ba�lad�. Emekli olduktan sonra foto�rafla profesyonel olarak u�ra�t�. 1974 y�l�nda �FSAK'a �ye oldu. 2002 y�l�na kadar stok foto�raf ve dia-bank i�letmecili�i yapt�.
 

1975-1979 aras�nda y�netim kurulunda g�rev yapt�. 
Grup f ' de kurucu oldu ve �al��t�. 1985'te �FE (�stanbul Foto�raf Evi) kurulu�unda ortak olarak bulundu. Ayn� y�l�n sonunda FOTOGEN'in kurulmas�nda aktif olarak �al��t� ve y�netim kurulunda g�rev ald�. AF�AP �nvan�n� bu d�nemde ald�.


Yurt i�i ve d���nda �ok say�da yar��ma ve sergiye kat�ld�. �d�ller ald�. Bir�ok yay�nda da foto�raflar� kullan�ld�. Geli�en teknoloji gere�i digital foto�raf olanaklar�n�, bilgi birikimiyle birlikte kullanmaya �al��maktad�r.