wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet


Ana Sayfa
Etkinlikler
G�steri G�nleri
Sergiler
Portfolyo
Foto�raf Yaz�lar�
�inasi Barut�u Kupas�
Sami G�ner Kupas�
�leti�im
Linkler
> English
 

Sami G�ner Kupas� 
Sami G�NER
 

1991'de kaybetti�imiz �nl� foto�raf��m�z� anmak ve foto�raf d�nyam�za yeni bir heyecan kazand�rmak i�in FOTOGEN (Foto�raf Sanat� Derne�i) taraf�ndan d�zenlenmektedir. Geni� bir yorumla T�RK�YE konulu g�steri istenmektedir.

Sami G�NER 1915 y�l�nda Yugoslavya Pri�tine'de do�du. �st. �niversitesi Hukuk Fak�ltesi'nde okudu. Merkez Bankas�ndan emekli olduktan sonra t�m�yle foto�raf �al��malar�nda yo�unla�t�. �zellikle yurt d���nda a�t��� sergilerle T�rkiye'nin tan�t�m�nda b�y�k emek harcad�. �ok say�da �lkenin foto�raflar�n� da T�rkiye'de sergiledi. Ki�isel alb�mleri yan� s�ra geni� �apl� ilgi g�ren elliye yak�n kitab� foto�raflad�.

FOTOGEN'in (Foto�raf Sanat� Derne�i) ilk ba�kan� idi. ESFIAP unvan� ald�. 1987'de T�TAV, 1990 K�lt�r ve Turizm Bakanl��� B�y�k �d�l�'n� kazand�. 21 �ubat 1991 'de Bursa'daki sergi ve g�sterisinden d�nerken trafik kazas�nda aram�zdan ayr�ld�. 1960 sonras�nda i� ya�am�n�n ve d�� ili�kilerin geli�meye ba�lamas� bas�l� malzemelerde �lke foto�raflar�na gerek g�sterdi�inde, Sami G�ner b�y�k bir co�ku ve sevgi ile her y�reyi foto�raflamaktayd�. Ku� u�maz mezralardan kentlerdeki kahvelere iki - �� nesil �lkemizin her y�resinin ve foto�raf�n tad�na O'nun �al��malar�yla vard�.

Sayg� ve sevgi ile an�yoruz.        10. Sami G�ner Kupas�  Foto�raf G�sterisi Yar��mas�

                   Yar��ma Konusu: T�RK�YEM�Z

Kat�l�mc�lardan; tek a�a�/�i�ekten bir k�y veya kente, s�n�rl� bir alandan geni� taramaya, do�adan sosyal konulara ya da sorunlara, tek insandan kalabal�k topluluklara �T�rkiyemiz�e ili�kin, Sami G�ner'in yakla��m� ile "sevgi, heyecan, bilin�, g�zlem ve yorum" nitelikleri ta��yan bir foto�raf g�sterisi istenmektedir.

Teknik:

G�sterinin toplam s�resi en fazla 6 (alt�) dakika olacakt�r. Foto�raf say�s�, g�sterinin ak�� bi�imi - h�z, ses - konu�ma - m�zikli ya da sessiz olu�u g�steriyi haz�rlayan veya haz�rlayanlar�n karar�na ba�l�d�r. G�steri se�ici kurul de�erlendirmesinden sonra kamuoyuna sunulacak bi�imde haz�rlanacak, g�sterinin ve haz�rlayan(lar)�n ismi g�sterinin i�inde yer alacakt�r. G�steri, k�sa kenar� en az 800 piksel ��z�n�rl�kte foto�raflardan olu�acak ve 3 (��) adet CD veya DVD�ye kaydedilerek g�nderilecektir. G�sterinin ve haz�rlayan�n ismi, CD/DVD'nin �zerine de yaz�lacakt�r. Ayr�ca duyurularda kullan�lmak �zere, k�sa kenar� en az 1200 piksel ��z�n�rl�kte, g�steriye ait JPEG format�nda bir foto�raf da CD/DVD�lere ilave edilecektir.

Kat�l�m:

Kat�l�m, se�ici kurul �yeleri, TFSF temsilcisi ve birinci derece yak�nlar� hari�, ilgi duyan herkese a��kt�r. Tek veya grup �al��mas� yap�labilir. Grup �al��mas� yap�lmas� halinde, olu�turulan her grup ayr� bir yar��mac� olarak kabul edilece�inden, grup bile�imi yar��ma boyunca ayn� ki�ilerle devam etmelidir. Yollanan CD/DVD'ler geri yollanmayacakt�r.

                    De�erlendirme:

Sami G�ner Kupas��n� kazanmak i�in birbirini izleyen yar��malarda 3 (��) y�l ba�ar�l� olmak gerekmektedir ancak kat�l�mc�lar�n yar��maya toplamda 1 (bir) y�l ara verme hakk� vard�r. Ba�ar�l� olmak i�in birinci ve ikinci turlarda se�ici kurulun salt �o�unlu�u yeterliyken, ���nc� turda oybirli�i gerekmektedir.

                     Se�ici Kurul:

�brahim ZAMAN

�brahim G�KSUNGUR

Cengiz KARLIOVA

TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN

                     Sonu�lar�n A��klanmas�:

Ba�ar�l� bulunan g�sterilerin listesi, 18 �ubat 2016 tarihinde http://www.fotogen.org.tr ve http://www.tfsf.org.tr adreslerinde yay�nlanacak, sertifika ve �d�l t�reni ise 21 �ubat 2016 tarihinde, yeri FOTOGEN taraf�ndan daha sonra ilan edilecek bir salonda ger�ekle�tirilecektir.

                      Haklar ve Sorumluluklar:

G�sterilerin telif hakk� haz�rlayanlar�nd�r. Ancak FOTOGEN, foto�raf sanat�n�n desteklenmesi, e�itim ve �T�rkiyemiz� konusunun i�lenmesi amac�yla, haz�rlayanlar�n adlar�n� belirterek g�sterileri ar�ivinde koruyabilir; de�i�ik yerlerde g�steriler d�zenleyebilir; belirli birikimler olu�tuktan sonra, se�ilmi� foto�raflarla alb�m veya elektronik ortamda yay�nlar haz�rlayabilir. FOTOGEN a��s�ndan, g�sterileri haz�rlayanlar�n adlar� belirtilerek alb�m ve benzeri bas�l� ya da elektronik ortamda yay�n haz�rlanmas� durumunda g�steri sahiplerine kar��, yay�ndan 3 (��) adet verilmesi d���nda bir sorumluluk olu�mayacakt�r. G�steri sahiplerinin b�ylesi yay�nlara kat�lmama haklar� vard�r. Herhangi bir �al��ma yap�laca��nda, g�steri sahiplerine �nceden bilgi verilecektir.

Kat�l�mc�(lar), yar��maya g�nderdi�i yap�t(lar)�n t�m�yle kendisine/kendilerine ait oldu�unu, gerekli �ekim izinlerinin al�nd���n�, di�er hususlarla birlikte kabul ve beyan eder(ler).

�d�l kazanan foto�raf��lardan bu beyan ve kabulleri d���nda hareket etti�i anla��lanlar�n elde ettikleri �d�l, unvan ve her t�rl� kazan�mlar� geri al�n�r.

Yar��maya g�nderilen foto�raf �zerinde, yap�t kendisine ait olmad��� halde kendisininmi� gibi g�stermeye ve se�ici kurulu yan�ltmaya y�nelik her t�rl� m�dahale ve de�i�ikli�i yapan (kural ihlali su�u i�leyen) ki�ilerin TFSF onayl� yar��malara kat�l�m� TFSF Yar��ma ilkeleri gere�ince 1 (bir) y�l k�s�tlan�r.

Haklar�nda 1 (bir) y�l k�s�tlama karar� verilmi� ki�iler ikinci defa kural ihlali su�u i�ledikleri takdirde TFSF onayl� yar��malardan s�resiz olarak men edilirler.

Haklar�nda yukar�da a��klanan gerek�elerle verilmi� k�s�tl�l�k karar� devam eden kat�l�mc�lar bu yar��maya kat�lamazlar.

Yar��mada �d�l alan eserler TFSF�nin http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yay�nlanacak ve TFSF yay�n� olan "Almanak 2016�da FOTOGEN'e ait sayfalarda yer alacakt�r.

A��klama, Kimlik ve Adres:

Kat�l�mc�lar, g�sterilerine ili�kin k�sa a��klama ile isim, adres, telefon ve e-posta bilgilerini Word sayfas� ile CD/DVD'lerine ekleyecekler, ayr�ca ibrahim@goksungur.com adresine e-mail ekinde yollayacaklard�r.

CD/DVD'ler a�a��daki adrese teslimat en son, �Son Kat�lma Tarihi� saat 17.00 olacak bi�imde, kargo ile ve �Sami G�ner Kupas�� notu ile yollanacakt�r. Posta/Kargo/Kurye ile g�nderimlerdeki olas� gecikmelerden ve kay�tl� dosyalar�n a��lmamas�ndan/okunamamas�ndan kaynaklanacak olas� sorunlardan FOTOGEN sorumlu olmayacakt�r.

Adres:

T�rkiye Foto�raf Sanat� Federasyonu (TFSF)

�Sami G�ner Kupas��

�zmir Caddesi S�mer 1 Sokak, No: 14/1 K�z�lay �ankaya - Ankara

                    Yar��ma Takvimi:

Son Kat�lma Tarihi : 14 Ocak 2016 saat 17.00

De�erlendirme : 18 Ocak�15 �ubat 2016

Sonu� Bildirim Tarihi : 18 �ubat 2016

Sertifika ve �d�l T�reni : 23 �ubat 2016

 

Yar��mam�z  T�rkiye Foto�raf Sanat� Federasyonu

  (TFSF) taraf�ndan onaylanm��t�r.  

 

                 TFSF Onay No: 2016/012                   

                                                               

2016/012

Yar��ma s�recinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacakt�r.

 


 

KUPA �D�L� :  

 

2016

- NAFOD, Yazg�m�z K�m�rden Kara

- Se�kin YEN�C�, Hey Gidinin Efesi

- �mm� KAND�LC�O�LU, On��bu�uk

- Zehra ��PL�, S�r

 

2015

- Ba�ak BALKAN, �stasyon Berberi Cavit

- Burak �ENBAK, I�d�r'da Matem

- Erg�n KARADA�, Bir Ka��� Hikayesi : Kobani'den G��

- Havva- Osman �NDER, Bizim Evin Y�zleri

- Yusuf ASLAN, Soma

 

 2014

- Ak�n ACAR, Can Suyu

- K�van� �EN, Zaman� Durduran kad�n

- Osman �NDER At�lyesi, �er�eve

- Serkan �OLAK - Sinan KILI�, Aquadis

 

  2013

- M. Serdar �ZBAY, Yolun Ba�lad��� ve Bitti yer Garaj

- Sad�k ��OK, Galata K�pr�s�

- �mit �ZG�R, K�y� Ku�lar�

 

  2012

- Cihan KARACA, Ayd�n

- H�seyin T�RK,ANKARA

- Nadire G�NDAY,Ayd�n

- Tu�ba KIRALLI - Bekir TU�CU,�stanbul

 

  2011

- Bekir TU�CU, �stanbul, �m�rl�k

- G�lcan ACAR, Ankara, Sar� s�cak emek

-Tahir �ZG�R, Mersin, Rak�m eksi 750

-T�l�n �ZMEZ, �zmir, D�k�mc�ler

 

  2010

- Behi� G�nalan, Edirne, S�p�rgenin Yaln�z Ustalar�

- Bilkan U�kan, Band�rma, Ku�lar�n Dans�

- Birol �zmez, �zmir, Kortejo Aile Evleri

- Erol Mollaibrahimo�lu, Manisa, Ad�mlar

 

  2009

- Osman �NDER, Bursa Y�n�m B��edi

- �zer KANBURO�LU, �stanbul Sepet�iler

- Reha B�L�R, Konya  Umut A�larda 

  

 


10.Sami G�NER Kupas� 2016

 

    Kupa �d�l�

 

 

 1-NAFOD, Yazg�m�z K�m�rden Kara

 2- Se�kin YEN�C�, Hey Gidinin Efesi

 3- �mm� KAND�LC�O�LU, On��bu�uk

 4- Zehra ��PL�, S�r

 

�kinci Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 

  1-Ahmet �AGLAR , E�ik

  2-Erc�ment ERSOY, Ku� Pazar�, D�� Pazar�

  3-Erol �ZER, Do�an�n Renkleri

  4-G�nel G�LDA�I, Y�lk� Atlar�n�n �yk�s�

  5-Mine Evren ERTU�RUL, Tarihin Tan�klar�

  6-Orhan �EN, Eller ve Ya�am

 

�lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 

 1-Ahmet Zeki OKUR, Hayat�n Fark�na Varmak
 2-Bar�� BARLAS, Y�z-S�r-Ko�
 3-Bayram �A�MAN, Bir Sis Meselesi
 4-Fatma DEM�R, G��
 5-G�lcan ELL�ALTI, Haydarpa�a Gar�'nda Zaman
 6-G�lsev P�nar AYDIN, Ba�ka T�rl� Bir A�k
 7-Hakan AYDIN, Muradiye K�lliyesi
 8-Hasan U�AR, D�k�mhanede Hayat
 9-H�lya AKKAYA, Ad�m Kad�n
 10-H�lya POLAT, Cem
 11-H�rriyet AKIN, A�ura
 12-�mren DOGAN, G�r�lmeyenler.. Duyulmayanlar
 13-Karakozak/�zt�rk/Y�celt,  1 Sava�, 1000 G��
 14-Murat GUNAYDIN,  Kahvehaneler, �ay Ocaklar�
 15-Nadire G�NDAY,  Yi�it'in Penceresi
 16-Okan YILMAZ/�smail TUNCALP,  Sazl�ktan Sahile
 17-Olgun DOGANAY,  Matem
 18-Kartal/Karakozak/Do�ruluk Dar-� Mansur
 19-Seyit KONYALI/G�kalp B�L�C�,  Kerpi� Mimari - Topra��n Ruhu
 20-�.�akmak YILMAZ/Sibel Alga� �ET�NKAYA,  I���a Do�ru
 21-Tayfun KECEC�O�LU, Aman Petrol
 22-Yusuf ASLAN,  Anadolu Konteyner Kent


9.Sami G�NER Kupas� 2015

 

   Kupa �d�l�

 

 1- Ba�ak BALKAN, �stasyon Berberi Cavit

 2- Burak �ENBAK, I�d�r'da Ma�tem

 3- Erg�n KARADA�, Bir Ka��� Hikayesi : Kobani'den G��

 4- Havva-Osman �NDER, Bizim Evin Y�zleri

 5- Yusuf ASLAN, Soma

 

�kinci Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 

  1 - Erdal T�rko�lu, Kurttutanl� Torak��lar

  2 - Metin Aras, G�ky�z�ne Kom�u �ehir Mardin

  3 - Nafod, Koyun Koyuna 800 y�l

  4 -�zlem G�n Bing�l - H�d�r G�n, Ger�ek Metalciler

  5 -Se�kin Yenici, Kuma��n Hikayesi

  6 - �mm� Kandilcio�lu, Kasnak

  7 - Zehra Soylu ��pl�, Geometrik Yaln�zl�k

 

�lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 1-Ahmet �a�lar, Midyat
 2-Ahmet Soley,  Balon Emek�ileri
 3-Ali �hsan Mimta�, Vazife
 4-Aylin K�rg�zo�lu, R�ya
 5-Emre Bostanc�o�lu, Sille
 6-Erc�ment Ersoy, By-pass
 7-Erkan Temur, 57001
 8-Erol �zer, Sultan
 9-Eser Pa�a, Sualt�ndan Masallar
 10-Fato� Pekseren, Girit �zinde Mudanya
 11-Filiz Bozdere, Tereke
 12-G�nd�z Akag�nd�z, Soma Ermenek 2014
 13-G�nel G�lda��, Ta� Ustalar�
 14-Kerem Pekin, Cumartesi Anneleri
 15-Masis ��enmez, Pavli Panay�r�
 16-Mete Y�ld�r�m, Mavi D�nyam
 17-Mine Evren Ertu�rul, 72 Ok Yaras�
 18-Murat �z�elik - Salim �im�ek, D���n
 19-Murat Y�lmaz, 2700 Fahrenheit
 20-Nadire G�nday - Cihan Karaca, Hem A�lar Hem Giderim
 21-Orhan �en, Hangimiz Engelliyiz
 22-R�za Erde�irmenci, Kaybolan Mahalle
 23-Sava� �ener, K���k Ya�amlar

 


8.Sami G�NER Kupas� 2014

 

   Kupa �d�l�

 

 1- Ak�n ACAR, Can Suyu

 2- K�van� �EN, Zaman� Durduran kad�n

 3- Osman �NDER At�lyesi, �er�eve

 4- Serkan �OLAK - Sinan KILI�, Aquadis

 

�kinci Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 

  1 - Abd�lkadir Hayta,Angara Havas�

  2 - Ba�ak Balkan,Oniki �mam ��in

  3 - Burak �enbak,K�z�l�n �tesi

  4 - Canan Ya�ar,Batman'da Tand�r

  5 - Erg�n Karada�,Y�z�n�n Karas�, Aln�n Ak�

  6 - Erhan U�ar,G�� - Bir G�n�n Hikayesi

  7 - Galip �etiner,Sonsuz

  8 - G�rsel Egemen Ergin,G�re� Bahane

  9 - O�uz Nusret Bilik,Sessiz �o�unluk

10 - Sultan G�ner,Kazova Direni�i

11 - Yusuf Aslan,O G�n �lmek Yasak

 

�lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 

  1 - Ay�e Ayna,Senfoni

  2 - Ay�eg�l �encan - G�rkan A��kg�z,Arz-� Hal

  3 - Birg�l Y�ld�r�r,�ehir Yans�malar�

  4 - Canan Kapl�ca,Sar� Gelin

  5 - Emre Gaznevi,�stanbul'da Bir Nefes

  6 - Ercan Enterli,Serhad  �ehri Edirne

  7 - Erdal T�rko�lu,�ine Kayal�klar�

  8 - Erol �zer - Adnan Kara,Karl� Zirvelere D��en I��k

  9 - G�rkan Yaman,SADE-CE

10 - Mehmet Malko�,Ku� Mezat�

11 - Mehmet Serhat G�rsoy,Kuzey Ormanlar�

12 - Metin Aras,Nalbant Ustalar�

13 - Mustafa Kiraz,Oto Sanayi

14 - Nuri �oban,Usta

15 - Orhan Turhan,Makro D��ler

16 - Ortak Kat�l�m,Dertli Dolap

17 - �nder Turac�,I��lt�lar

18 - �zlem G�n Bing�l,Do�du�um Ev

19 - Se�kin Yenici,Beyaz Alt�n

20 - Ufuk K�ray,Toplumsal Meseleler �zerine Ele�tirel Fotograflar

21 - Umut Becene,Gri Denemeler

22 - �mm� Kandilcio�lu,Sis Ve G�l

23 - Zehra ��pl�,Pirina

 


 

7. Sami G�NER Kupas� 2013

  

  Kupa �d�l�

 

  1 - M. Serdar �ZBAY, Yolun Ba�lad��� ve Bitti yer Garaj

  2-Sad�k ��OK, Galata K�pr�s�

  3 -�mit �ZG�R, K�y� Ku�lar�

  

  �kinci kez kat�l�p ba�ar�l� olanlar

  

   1-Ahmet Soley,Irgat �ad�rlar�

   2-Ak�n Acar,Kay�p Cennet

   3-Bayram Y�lmaz,Deve G�re�i Festivali

   4-G�khan �i�ek,Ya�amaya Dair

   5-Havva - Osman �nder,Lahit

   6-Orhan �en,Bir Bak�� Yeter

   7-Osman �nder At�lyesi,Bardak

   8-�zkan Samio�lu,Alkinin Vaftiz T�reni

   9-Selahattin Nemlio�lu,Ge�mi� Zaman Fiilleri

 10-Serkan �olak - Sinan K�l��,Re�

    

   �lk kez kat�l�p ba�ar�l� olanlar

  

   1-Ali �hsan �kten, Direne Direne Kazand�lar

   2-Ba�ak Balkan,S�p�rgenin Telleri

   3-Canan Y�ar,Kaybolan Emekler

   4-Ebru Civan,Kesit

   5-Erdem Varol - Kerem Pekin,Tarlaba�� Rant ��kmaz�

   6-Erg�n Karada�,Kap�mdan

   7-Esra Tolga,O Palya�o Benim

   8-G�rsel Bekta�,I����n Arka Y�z�

   9-Galip �etiner,Beyaz D��ler

 10-�lknur Akcan,Vakt-i Saat

 11-�mren Do�an P�nar - Mehmet P�nar ,Anadolu'da �� Karde�

 12-Kemal �zk�l��,A�ura

 13-Nadire G�nday - Cihan karaca,% 100 Deri

 14-NAFOD,Karacasu K�rm�z�s�

 15-Nihan Ko�bo�an,Bodrum'un Yel De�irmenleri

 16-Okan Ko�yi�it,Y�rt�c� Ku�lar

 17-�mer Dindar,Hayattan Grafikler

 18-�zcan �eltik�i,Trakya Oda Orkestras�

 19-Sel�uk Dalg��,Asl� Gibidir

 20-Serkan Sayg�l�,Kirli De�il Renkli

 21-Sultan G�ner,T�rkiye'de �arab�n �yk�s�

 22-Zekiye Sayar,Pilarget

 

Se�ici Kurul : �brahim G�ksungur

                         �brahim Zaman

                         Cengiz Karl�ova

 


6. Sami G�ner Kupas� 2012

  KUPA �D�L�

   1-Cihan Karaca,Ayd�n

   2-H�seyin T�rk,Ankara

   3-Nadire G�nday,Ayd�n

   4-Tu�ba K�rall�-Bekir Tu�cu,�stanbul

  �kinci Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

   1-�lhan Mara�l�, Adana

   2-K�van� �en, Edirne

   3-M. Serdar �zbay, �stanbul

   4-Sad�k ��ok, �stanbul

   5-Sema �zevin, Kocaeli

   6-Sultan Aslan, �stanbul

   7- Tu�ba Krall�, �stanbul

   8-�mit �zg�r, Denizli

   �lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

   1-Abd�lkadir Hayta, Ankara

   2-Adem Karakaya, Konya

   3-Ahmet Soley, Nev�ehir

   4-Ak�n Acar, Antalya

   5-Bayram Y�lmaz, Ayd�n

   6-Burak �enbak, �stanbul

   7-Elif Y�lmaz, �stanbul

   8-Erhan U�ar, �talya

   9-G�rsel Egemen Ergin, Bursa

 10-Hakan Morsall�, �stanbul  

 11-Havva � Osman �nder, Bursa

 12-I��k ve G�lge Grubu, �stanbul

 13-Kadir �ivici, �stanbul

 14-Mehmet Fatih Yald�z, �zmir

 15-Nazan G�kkaya, Adana

 16-O�uz Nusret Bilik, Ayd�n

 17-Orhan �en, Adana

 18-Osman �nder At�lyesi, Bursa

 19-Serkan �olak � Sinan K�l��, �zmir

 20-Serkant Hekimci, �stanbul

 21-Tahir Uzun, Kapadokya

 22-Tayip Ba�ak,�stanbul

 23-Yusuf Aslan,Ayd�n

 24-Zeynel G�ven,Ankara

Se�ici Kurul : �brahim G�ksungur

                        Yusuf Dar�yerli

                        Cengiz Karl�ova


  5. Sami G�ner Kupas� 2011

   Kupa �d�l�

   1-Bekir Tu�cu, �stanbul, �m�rl�k

   2-G�lcan Acar, Ankara, Sar� s�cak emek

   3-Tahir �zg�r, Mersin, Rak�m eksi 750

   4-T�l�n �zmez, �zmir, D�k�mc�ler

    �kinci kez kat�l�p ba�ar�l� olanlar

   1-Ali �hsan �kten, Adana, Cerrahhane

   2-Engin G�neysu, �stanbul, H�nkar �ay�r�

   3-H�seyin T�rk, Ankara, Ankara Direni� Ba�kenti

   4-Nadire G�nday, Ayd�n, Karg�ya �r�len Ya�amlar

   5-�nder Turac�, Bursa, Topra��n Elleri

   6-Tu�ba K�rall� � Bekir Tu�cu, �stanbul, Knock-out

   7- ihan Karaca, Ayd�n, Deve G�re�leri

 

   �lk kez kat�l�p ba�ar�l� olanlar

  1-Ali R�za Demir, Mersin, Bekler Gibiyiz

   2-Feyyaz �etinel, Bal�kesir, Y�k�mc�lar

   3-Figen Yazan, �stanbul, Dinler Kenti �stanbul

   4-G�khan �i�ek, �stanbul, �ehir Hatlar�

   5-G�lsev P�nar Ayd�n,�zmir, Kad�nlar�m�z

   6-Hakan Ya�ar, �stanbul, Mezhep ve S�ylem

   7-�lhan Mara�l�, Adana, K�rp�k Kanatlar

   8-K�van� �en, Edirne, Edirne

   9-M. Serdar �zbay, �stanbul, Avanos ��mlek�ileri

 10-Nihat Da�, Mu�la, K�resel Is�nmada Yak�n Gelecek�

 11-�mer R. Gencal, �stanbul, Renk Renk T�rkiyemiz

 12-�zkan Samio�lu, �stanbul, Necla Han�mteyze

 13-Rag�p Sar�, Mersin, Emek ve �nsan

 14-Sad�k ��ok, �stanbul, Safranbolu Demircileri

 15-Selahattin Nemlio�lu, �stanbul, Tarlalar�n K�y�s�nda Ya�amlar

 16-Sema �zevin, Kocaeli, Pi�maniye

 17-Sultan Aslan, �stanbul, �stanbul�da �an Sesleri

 18-Tacettin Y�ksel, �stanbul, G��ebe Ya�amlar

 19-Tu�ba K�rall�, �stanbul, �� Yer �� Renk

 20-Yasin Akg�l, �stanbul, Do�an�n Fig�ranlar�

 21-Yavuz Sar�y�ld�z, �stanbul, Bir Vardiyadan Y�zler

Se�ici Kurul : �brahim G�ksungur

                        Yusuf Dar�yerli

                        Cengiz Karl�ova


 

  4. Sami G�ner Kupas� 2010

 

   Kupa �d�l�

 

  1-Behi� G�nalan, Edirne, S�p�rgenin Yaln�z Ustalar�

  2-Bilkan U�kan, Band�rma, Ku�lar�n Dans�

  3-Birol �zmez, �zmir, Kortejo Aile Evleri

  4-Erol Mollaibrahimo�lu, Manisa, Ad�mlar

 

  �kinci Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 

  1-Ahmet �a�lar, Bursa, Kurbanl�klar

  2-Bekir Tu�cu, �stanbul, Cans�z Bedenlar

  3-B�lent Suberk, Bursa, �ki mahalle

  4-Fikret �zkaplan, Ankara, Anadolu�da Semah

  5-G�lcan Acar, Ankara, Ya�murdan Sonra

  6-Tahir �zg�r, Mersin, Anadolu�nun Al�n Teri

  7-Tolga Ta�mahal, �zmir, Metro

  8-T�l�n �zmez, �zmir, Akvaryum

  9-Yasemin G. Erent�rk, �stanbul, �ZEV�de bir g�n

 

  �lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar

 

  1-Ahmet Remzi T�l�ce,Kocaeli, Keramik�ilik

  2-Ali �hsan �kten, Adana, G�ky�z�nde �al��anlar

  3-Arif Avize, Kahramanmara�, Makronun Dili

  4-Engin G�neysu, �stanbul, Hasankeyf

  5-Enver �eng�l, Edirne, Sultanlar �ehri Edirne

  6-Hasan Yelken, Gaziantep, Tutsak Kanatlar

  7-Hatice �. Balio�lu, Hal�in Halleri

  8-H�seyin T�rk, Ankara, Buyrun Er Meydan�na

  9-Nadire G�nday, Ayd�n, K�rm�z� ��mlekler Diyar�

10-NAFOD, Nazilli, As�rl�k ��narlar

11-Nevzat Y�ld�r�m, Adapazar�, S�p�rgeci Zanaatkarlar

12-Okan Y�lmaz, Edirne, E�er

13-Orhan Turan, Bursa, Do�an�n �zinde

14-�mer Ya�l�dere, Bursa, Dalmak �zg�rl�kt�r

15-�nder Turac�, Bursa, G�ldekiler

16-T. K�rall� � B. Tu�cu, �stanbul, Tersane-i Amire

17-Uygur-Y�lmaz-�en-Sertkalayc�, Adana, Tesbihsiz Hapishaneler

18-�mit �zg�r, Denizli, �t�c� Ku�lar

19-Y�cel Zorlu, �stanbul, Kar Sesi

 

Se�ici Kurul : �brahim G�ksungur

                        Yusuf Dar�yerli

                        Cengiz Karl�ova


   

  3. Sami G�ner Kupas� � 2009 
 
  Kupa �d�l�: 
 

 1- Osman �nder, Bursa Y�n�m B��edi

 2- �zer Kanburo�lu, �stanbul Sepet�iler

 3- Reha Bilir, Konya  Umut A�larda 
 

  �kinci Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar: 
 

 1- Behi� G�nalan, Edirne Do�ayla Bilek G�re�i: �eltik Tarlalar�

 2- Bilkan U�kan, Band�rma Topra��n I��lt�s�

 3- Birol �zmez, �zmir  Madenciler

 4- Erol Mollaibrahimo�lu, Manisa  D�ng�

 5- Onur Ar�soy, Ankara  Tek Ba��na

 6- Suzan ��nar, �stanbul �stanbul

 7- Ufuk Sar��en, �stanbul A� Bal�k��l���

 8- Zeynel Ye�ilay, Ankara T�rkiye 
 

  �lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar: 
 

  1- Ahmet �a�lar   ���nc� Pazar

  2- Bekir Tu�cu, �stanbul Emek 

  3- B�lent Suberk, Bursa Ate�e Kar��

  4- Cihan Karaca, Nazilli �al Koyun Atlatma Festivali

  5- C�neyt �elik , �stanbul Do�u Ekspresi

  6- Deniz K�se�B�lent Suberk, Bursa  Orta �ekeli Zamanlar

  7- Egemen Ergin, Bursa Kent G�nl���

  8- Ercan Enterli , Edirne G�ne�in �n�nde

  9- Ercan Yolgiden, �stanbul Ayasofya

10- Fikret �zkaplan, Ankara K�r�k Bir Kalem

11- G�lcan Acar, Ankara Safranbolu Gibi Karbeyazd� D��lerim

12- Nizami �ubuk, Denizli Ar�k Ar�tma Ada��

13- Refik Karacao�lu, Ayd�n Bak�r� Ayd�nl��a Kavu�turan Adam

14- Sel�uk �zg�lery�z,   T�l�

15- Tahir �zg�r, Mersin  Sar�ke�eliler: Yar�ns�zl��a G��

16- Tahir �zg�r-Hakan Y�lmazer, Mersin Heyamola

17- Tolga Ta�mahal, �zmir Hipodrom

18- T�l�n �zmez, �zmir  Atl�kar�nca

19- �nal �zfu�ucu, Bodrum Gulete Yolculuk

20- Yasemin G�l�en Erent�rk, �stanbul  Dikilita� Semt Pazar�

21- Y�ksel Ersertel, �stanbul Ayasofya 
 

Se�ici Kurul : �brahim G�ksungur

                        Yusuf Dar�yerli

                        Cengiz Karl�ova


   2. Sami G�ner Kupas� � 2008

 

   Ba�ar�l� Olarak �kinci Kez Kat�lanlar.

 
1-Zeki AKAK�A                             Karakoyun Efsanesi Denizli
 2-Reha B�L�R                                Hi� Konya
 3-N. Esen G�K                               Foto R�portaj �stanbul
 4-�zer KANBURO�LU                  Portreler �stanbul
 5-Osman �NDER                          �nce Sular �ekildi Bursa
 6-A. Fatih S�NMEZ                       Harman Van
 7-Enver �ENG�L                            Dar���ifa Edirne
 8-�mer YA�LIDERE                    �pekb�cek�ili�i Bursa

 

  �lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar:


 
 1-Onur ARISOY                             Mardin�li K�m�r ���ileri Ankara
  2-Suzan �INAR                              Demiryolu �stanbul
  3-Mehmet DA�                              K�m�r Karas� Bursa
  4-�m�r DE��RMENC�                  T�rkiye�nin Renkleri �stanbul
  5-Mustafa DEM�RBA�                  Ankara
  6-Osman ERM��LER                     Bir G�nl�k Ya�amlar Konya
  7-Mustafa ESER                             Do�ada Detay Mersin
  8-Behi� G�NALAN                         40 P�nar 40 Foto�raf Edirne
  9-Erol MOLLA�BRAH�MO�LU      272�inci Sokak Manisa
10-G�lten SARI                                H�zn�m! �stanbul
11-Ufuk SARI�EN                            T�rkiye�miz �stanbul
12-Bilkan U�KAN                             Sisli D��ler Band�rma
13-Zeynel A.YE��LAY                    Sonsuz Bir �iir, T�rkiye Ankara
14-Birol �ZMEZ                                 Mortakya � Roman Kahramanlar� �zmir

  

Se�ici Kurul : �brahim G�ksungur

                        Yusuf Dar�yerli

                        Cengiz Karl�ova


    1. Sami G�ner Kupas� � 2007 

 

   �lk Kez Kat�l�p Ba�ar�l� Olanlar: 


   1-Zeki AKAK�A -
 Denizli     � D�nden Yar�na Bir Yol, Eren Dede..�

   2-Ufuk AKARI - Tufan KARTAL- �stanbul    ��lle de Roman Olsun�

   3-Resul BA�TU� - U�ur HALICI - Yaman KAYIHAN - Ankara     �Gerede Hayvan ve Emtia Panay�r��

   4- Reha B�L�R � Konya -  � Tek Nefeste A�k�

   5- H�seyin CEYLAN - (Sentez Foto�raf Gurubu)   �G�lyaz�  Bursa�

   6- T�ten DA�DA� � �stanbul -   �Eren G�n� �enlikleri�

   7- Ercan ENTERL� � Edirne -     �S�p�rgeciler Soka���

   8- Serdar ERCAN � �stanbul -  �Diaspora (Kopuntu)�

   9- Y�ksel ERSERTEL -  �stanbul -  �Karadeniz Yaylalar��

 10- Nezihe Esen G�K � �stanbul -  ��stanbul�a Dair�

 11- �zer KANBURO�LU � �stanbul -  �Zanaatk�rlar�

 12- Hacer KARANLIK � �stanbul -  �A�ura�

 13- Osman �NDER � Bursa -  �Memleketim �nsan��

 14- L�tfi �ZG�NAYDIN � �stanbul -  �Mardin�

 15- Fikret �ZKAPLAN � Ankara -  "Karadeniz�in �yk�s��

 16- Sebahattin �ZVEREN � �stanbul -  �D���n�ze S��ar m� Hi� �stanbul�

 17- A. Fatih S�NMEZ � Van -  ��nsan Dolu Anadolu�

 18- Enver �ENG�L � Edirne -  �Tunca�da D�rt Mevsim Yaln�zl�k�

 19- �mer YA�LIDERE � Bursa -  "Gel�

 20- Hacer YILMAZ � �stanbul -  �Ada�n�n Arka Y�z��

 21- Ercan YOLG�DEN � �stanbul � �G�rd���m �lkemdir Benim

Se�ici Kurul : Mehmet Bayhan

                        Ersin Alok

                        �emsi G�ner

Yar��mam�z  T�rkiye Foto�raf Sanat� Federasyonu

  (TFSF) taraf�ndan onaylanm��t�r.  

 

                 TFSF Onay No: 2016/012                   

                                                               

2016/012